Hevold Group
Hevold Group

Transportvilkår for Hevold Group med datterselskaper/ Hevold Shipping / Norair / Searunner (heretter omtalt som Hevold group)

Avtalene mellom Hevold Group og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Hevold Group, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015 unntatt § 25 (lagring), CMR-, Haag- Visby-, Warszawa- konvensjonene.

 

Generelle bestemmelser priser/produkter

Hevold Group vil som hovedregel angi pris ved inngåelse av en transportavtale. For enkelte forsendelser hvor pris ikke er angitt vil pris bli fastslått etter «gjengs pris».

Ved utførelse av transporter forbeholder Hevold Group seg retten til å forandre produktspesifikasjoner, priser og andre forhold uten forvarsel.  

Hevold Groups produkter og tjenester er utviklet for det profesjonelle markedet. Hevold Group forbeholder seg retten til å avvike fra gjeldende regulativ ved transport til privatpersoner.
NB! Alle transportpriser oppgis eksklusiv merverdiavgift.

 

Reklamasjon

 

Reklamasjon skal skje skriftlig, senest 10 dager etter fakturadato. Reklamasjonen skal rettes til fakturahenvisningssted og følgende oppgis: Sendingsnummer, AWB, BL.

 

Betalingsbetingelser

Oppdrag betales kontant ihht. faktura dersom ikke annet er avtalt.

Beløpet skal være Hevold Group i hende/disponibelt innen forfallsdato. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente med 15 % pa. Ved fakturering beregnes fakturagebyr.

Innsigelser mot fakturaen skal skriftlig være tatt opp med Hevold Group innen 10 dager etter at fakturaen er mottatt. Hevold Group kan kreve standard purregebyr for purring/inkassovarsel uavhengig av fristene fastsatt i inkassoforskriftene. Ved betalingsmislighold regnes også ikke-forfalte fakturaer som forfalte og kan inndrives sammen med forfalte krav. Hevold Group har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Hevold Group.

 

Forespørsler, faktura m.m.

Sendingsinformasjonen utgjør faktureringsgrunnlaget.  Kopi av kvittering for utlevert gods, fremskaffes ved forespørsel.  Forespørsler vedrørende faktura, innbetaling, betalingsvarsel o.l. rettes til fakturautsteder med fakturanummer og evt. annen referanse. Når kunden ønsker endringer som skyldes egne forhold, gjennomfører Hevold Group dette. Endringen belastes fraktbetaler.

 

Standard betingelser/transportvilkår gjelder ikke for følgende godstyper:

 • Visse typer farlig gods
 • Levende dyr
 • Gods fra private til private
 • Verditransport
 • Pels (utland)
 •  Flyttegods
 •  Sprit og tobakk (utland)
 • Tanktransporter

 

Vekt og volumberegning

 

SJØTRANSPORT

Omregningsfaktorer 1 kubikkmeter = 1 000 kg = 1 W/M

Valuta omregningskurs etter gjeldende bankkurs dagen før ankomst/seiling havn + 4 %, minimum kr. 500,-

Container- og bryggeleie blir belastet etter til enhver tid gjeldende satser.

 

FLYTRANSPORT

Omregningsfaktorer 1 kubikkmeter = 167 kg

 

Farlig gods

Farlig gods er underlagt bestemmelser i internasjonale transportregelverk og nasjonale forskrifter. Dette for å sikre at transporten skjer under forhold som medfører minst mulig risiko for skader på liv, helse, miljø og materielle verdier.

 

Avsendere av farlig gods skal forberede sendingen til transport ved å:

 • Klassifisere stoffene.
 • Emballere i godkjent emballasje.
 • Merke kolli med faresedler, UN-nummer og eventuelt annen informasjon.
 • Utstede transportdokument for farlig gods og skriftlige uhellsinstruksjoner med korrekt og fullstendig informasjon.
 • Farlig gods bookes separat.
 • Dokumentene sendes til saksbehandler

Ved brudd på ovennevnte plikter, skal avsender dekke alle kostnader som skyldes slike brudd.

Transportøren skal avvise sendinger som ikke oppfyller kravene i forskriftene. Videre skal transportøren gjennomføre transporten, ved å stille med egnet materiell, utstyr og kompetanse og overholde forskjellige bestemmelser underveis. Bestemmelsene om utstyr og behandling av gods varierer noe etter hvilken type og mengde farlig gods det dreier seg om. Hevold Group har utelukket en del typer farlig gods hvor det er krav om spesialutstyr, behandling av gods og lignende. Det er derfor av største betydning at forholdene avklares på forhånd, før transporten starter. Kontakt salgs eller booking for mer informasjon.

 

Henting/levering og ansvar

 

Booking

Bookes kontinuerlig, eller etter avtale.

 

Transportansvar

Med mindre annet er særskilt avtalt er Hevold Group å anse som agent/formidler av transportoppdraget idet Hevold Group selv ikke har transportmidler. 

Dersom skade/manko har oppstått går man fram slik:

 • Er varen skadet ved mottak, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet samtidig med at varen mottas, og attesteres av Hevold Group.
 • Er skaden ikke synlig ved utlevering, må det snarest reklameres til Hevold Group, uten ugrunnet opphold etter mottak. Det skadede godset med emballasje skal oppbevares til besiktigelse er avholdt.
 • Mangler noe av godset ved mottak, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet og attesteres av Hevold Group.
 • Ønsker kunden å fremsette krav om erstatning, sendes et skriftlig spesifisert erstatningskrav til selskap. Sendingsdokumentasjon og kopi av handelsfaktura vedlegges.

 

Ansvarsbegrensninger

Den transportlovgivning som gjelder for bil, jernbane, båt og fly innenlands og i internasjonal trafikk, samt CMR, Haag Visby og Warszawa konvensjonene kommer utfyllende til anvendelse ved fastsettelse av transportørens ansvar. For alle speditøroppdrag gjelder NSAB 2015, unntatt § 25, lagring.

I forhold til reglene i NSAB 2015 begrenses speditørens ansvar ved spesielle situasjoner etter reglene i § 2 (nettverksprinsippet), som i konkrete tilfelle vil kunne medfører andre ansvarsregler.

 

Hevold Group sitt erstatningsansvar ved tap, skade/manko av/på gods under transport er uansett begrenset til maksimum:

 • nasjonal og internasjonal transport med fly: 19 SDR*) per kilo brutto godsvekt
 • internasjonal transport med bil: 8.33 SDR*) per kilo brutto godsvekt
 • internasjonal transport med båt: 2 SDR*) per kilo brutto godsvekt eller 667 SDR*) per kolli.
 • internasjonal transport med jernbane: 17 SDR per kilo brutto godsvekt
 • nasjonal transport med bil, jernbane og båt: 17 SDR*) per kilo brutto godsvekt

 *) 1 SDR = etter gjeldende kurs.

Har Hevold Group erstattet skadet gods fullt ut, overtas eiendomsretten til godset, dersom Hevold Group gjør krav på det.

Ved fremføring med bil, tog, båt og/eller fly er Hevold Group å anse som formidler, uten ansvar for tredjepersons handlinger eller forsømmelser ved utførelse av oppdraget, jfr. NSAB 2015 §§ 3 C og 22-24.

 

Generelt ansvar

Gods mottas til befordring etter de takster, fraktberegningsbestemmelser og gjeldende lovgivning som til enhver tid gjelder for Hevold Group.

Transportforsikring

Den vanligste transportrisikoen kan man beskytte seg mot ved å tegne forsikring.

Ønskes transportforsikring, ta kontakt med Hevold Group for utfyllende informasjon.